Algemene voorwaarden

Publicatiedatum: 24-03-2008


1. Aanduiding

1.1       In deze voorwaarden wordt Digitale Snelweg, gevestigd te Duiven aan de Van Ruisdaelstraat 7, 6921 LX, aangeduid als Digitale Snelweg, en haar klant als afnemer.

1.2       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Digitale Snelweg.
 

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1       Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door Digitale Snelweg op haalbaarheid is beoordeeld. Digitale Snelweg  heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de aanvullend voorwaarden, door Digitale Snelweg schriftelijk te overleggen.
 

3. Privacy
3.1       Digitale Snelweg gaat zeer zorgvuldig met andermans gegevens om. De
            bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) worden 
            stringent nageleefd.


4. Te installeren software

4.1       Digitale Snelweg gaat alleen tot herinstallatie over indien u zelf over een geldige Microsoft Windows licentie beschikt. Het  Certificate of Authenticity (CoA) van die software is hiervan het bewijs. Indien u hierover niet beschikt dient deze te worden aangeschaft. Dit kunt u bij Digitale Snelweg doen, maar mag ook bij een willekeurige andere leverancier. De prijs van de Windows licentie is uitdrukkelijk niet bij de herinstallatieprijs inbegrepen.

4.2       Digitale Snelweg installeert nimmer illegale software. Indien u zelf software aanlevert vrijwaart u Digitale Snelweg voor aanspraken op licentie-inbreuk door derden.

4.3       Bij een herinstallatie wordt er, op verzoek, een diversiteit aan vrij verkrijgbare, door derden geproduceerde software geďnstalleerd. Digitale Snelweg aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor schade of problemen voortvloeiend uit installatie, juist of onjuist gebruik van deze software. U dient de  licentievoorwaarden  van deze programma’s te accepteren. De licentievoorwaarden van de gebruikte software kunt u inzien op onze website. Indien u niet akkoord gaat met licentievoorwaarden van voornoemde software, dan dient u de software te (laten) deinstalleren.

 

5. Garantie.

5.1       Op reparaties geven wij 3 maanden beperkte garantie.

5.2       De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder reparaties die niet door of namens Digitale Snelweg zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. Hieronder inbegrepen virussen, spyware, malware, gevolgen van computervredebreuk, e.d.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

5.3       De bewijslast hiervoor ligt bij Digitale Snelweg en zal op locatie worden uitgevoerd. Indien een van voorgaande bedingen door Digitale Snelweg kan worden aangetoond en de afnemer gaat niet akkoord met herinstallatie tegen het dan geldende tarief is er een diagnosevergoeding van 35 euro verschuldigd. Deze diagnosevergoeding vervalt indien er wel een opdracht tot herinstallatie gegeven wordt.
 

6. Elektronische Gegevens

6.1       Ondanks dat er bij werkzaamheden aan uw PC uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen, aanvaardt Digitale Snelweg geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (data) voor, tijdens of na de reparatie. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn/haar gegevens en voor de correcte werking van zo’n back-up.
 

7. Ondersteuning

7.1       Telefonische ondersteuning (helpdesk) is uitdrukkelijk niet bij de prijs inbegrepen. Hulp bij het gebruik van de diverse software kunt u bij de producent van die software verkrijgen. Storingen kunt u wel via ons telefoonnummer doorgeven.


8. Betaling

8.1       Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten.

8.2       Wanneer Digitale Snelweg een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3       Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling wettelijke rente aan Digitale Snelweg verschuldigd over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

8.4       Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5       Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Digitale Snelweg tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of ander weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Digitale Snelweg te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113.45 per factuur.

8.6       Niet tijdige betaling geeft Digitale Snelweg het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.7       Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.8       In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1       De eigendom van de geleverde zaken wordt door Digitale Snelweg uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij ingegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevergoedingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2       Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Digitale Snelweg tot volledige voldoening van al het geen Digitale Snelweg van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaats gevonden. 

 

10. Reclames

10.1     Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Digitale Snelweg kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Digitale Snelweg geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

10.2     Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te
            schorten.

10.3     Indien een reclame door Digitale Snelweg gegrond wordt bevonden, heeft Digitale Snelweg het recht te hare keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Digitale Snelweg worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 10.4    De afnemer dient in een voorkomend geval Digitale Snelweg onverwijld
            gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

 

 11. Aansprakelijkheidsbeperking

11.1     Digitale Snelweg, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

11.2     Onverminderd het vorenstaande is Digitale Snelweg in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering.
B: voor gegevens in folders, advertenties, catalogi, reclamemateriaal, offertes, drukwerk, e.d.
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15.
D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
E: voor de eigendommen van derde welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke reden dan ook in Digitale Snelweg bedrijfsruimte bevinden.
F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
H: voor schade veroorzaakt door geleverde software.
I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers.
J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppelde modem c.q. router, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

11.3     Indien Digitale Snelweg in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Digitale Snelweg slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

11.4     Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Digitale Snelweg nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

11.5     De afnemer zal Digitale Snelweg vrijwaren voor alle aanspraken van
            derden jegens Digitale Snelweg.

11.6     De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Digitale Snelweg of haar leidinggevende ondergeschikte.  

 

12. Toepasselijk Recht
12.1     Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.